Zmiany w wydawaniu świadectw pracy

7 września 2019 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu pracy. Najważniejszą spośród wprowadzonych zmian będzie ta dotycząca wydawania świadectwa pracy. Jak do tej pory dokument ten pracodawca musiał wydać niemal natychmiast po ustaniu stosunku pracy tj. w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Od soboty przepis ten nabierze nowego kształtu, a pracodawca będzie musiał wydać świadectwo niezwłocznie, tylko wtedy jeśli nie podpisuje z pracownikiem kolejnej umowy w ciągu siedmiu dni od wygaśnięcia lub rozwiązania tej poprzedniej.

W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, pracownikowi nadal przysługiwać będzie prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do jego wydania.

Z mocy ustawy wydłużył się także termin na złożenie wniosku o ewentualne sprostowanie świadectwa pracy.
Po zmianach będzie na to 14 dni, a w razie odmowy pracodawcy kolejne 14 dni – liczone od dnia jej otrzymania na piśmie- będzie przysługiwało na wystąpienie do sądu o jego sprostowanie.

Za brak wydania pracownikowi świadectwa pracy w podanym wyżej terminie pracodawcy będzie groziła kara finansowa w wysokości od 10.000 do 30.000 złotych.

W związku z w/w zmianami w drukach świadectwa pracy należy zmienić pouczenia uzupełniając je o nową podstawę prawną oraz terminy.

Autor: Dominik Majczak

Menu