Ustawa „Antyprzemocowa”

30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawę o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwaną ustawą „antyprzemocową”. Ustawa wejdzie w życie po sześciu miesiącach vacatio legis.

Przepisy ustawy zakładają zastosowanie odrębnego i szybkiego postępowania  w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc wobec osób najbliższych do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania jak również zakazanie jej zbliżania się do pokrzywdzonych.

Decyzja taka będzie mogła zostać wydana podczas interwencji Policji lub na skutek powzięcia informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie. Uprawnienie do natychmiastowego wydawania nakazu przyznane zostały Policji, a także Żandarmerii Wojskowej.

Wspomniane organy wydadzą nakaz i wręczą go osobie stosującej przemoc w rodzinie  [w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie]. Dopuszczalne będzie także umieszczenie nakazu w drzwiach mieszkania, jeżeli sprawca nie będzie obecny w momencie podejmowania interwencji, bądź też nakaz wydano na podstawie odpowiedniego zgłoszenia, a nie w czasie interwencji.

Co istotne, wykonanie decyzji jest niezależne od posiadania alternatywnego miejsca zamieszkania przez sprawcę. Osoba objęta nakazem opuszczenia lokalu będzie miała prawo zabrać z niego rzeczy osobiste oraz przedmioty niezbędne do wykonywania pracy. Dodatkowo zostanie zmuszona do tego, aby oddać klucze, a zabranie z miejsca zamieszkania innych  przedmiotów stanie się  możliwe jednorazowo, w asyście policji.

Osoba, wobec której wydano nakaz lub zakaz, będzie miała prawo do tego, aby złożyć zażalenie na taką decyzję do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla lokalu, z którego została usunięta. Sąd z kolei rozpatrzy je w ciągu maksymalnie trzech dni od jego otrzymania pisma.

Osoba, która nie zastosuje się do wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub postanowienia sądu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, podlegać będzie karze aresztu, ograniczenia wolności bądź 5000 zł grzywny.

Menu