Upadłość w dobie epidemii

Przepisy prawa upadłościowego nakładają na dłużnika obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłość. Przepisy prawa przewidują dwie, przesłanki niewypłacalności:
– pierwsza w myśl której dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, oraz
– druga zgodnie z którą dłużnik jest niewypłacalny wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Co istotne, obie opisane wyżej przesłanki niewypłacalności są od siebie niezależne, tzn. wystarcza zaistnienie którejkolwiek z nich lub obu łącznie, aby dłużnika można było uznać za niewypłacalnego.

Osoby zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby prawnej, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminach określonych w ustawie, chyba że nie ponoszą winy. Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykażą, że w terminie określonych w ustawie, otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

W przyjętej przez Sejm 9 kwietnia 2020 r. ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19 (tj. w tzw. tarczy 2.0) doszło do zmodyfikowania ww. zasadę w taki sposób, że o ile:
– podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a
– stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19,

bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy prawo upadłościowe, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty – ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo.

Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że niewypłacalność powinna wiązać się ze stanem trwałym i nieodwracalnym, a zatem w każdym przypadku należy przeanalizować, czy problemy związane z niewypłacalnością nie są stanem przejściowym.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie m. in. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie postępowania m. in. przy zgłaszaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, weryfikujemy istnienie podstaw do ogłoszenia upadłości, reprezentujemy klientów w postępowaniach upadłościowych.

Menu